Kymen kalatalousalueen yleiskokouksen 27.5.2021 pöytäkirja

KYMEN KALATALOUSALUE Pöytäkirja
Yleinen kokous

Aika 27.5.2021 klo 18.00
Paikka Teams

1.Kokouksen avaaminen.
Kalatalousalueen puheenjohtaja Reijo Piipari avasi yleisen kokouksen 18.02.

2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä sekä toimintatavasta teknisen häiriön sattuessa.
Äänestettäessä käytetään kädennostotoimintoa ja vaaleissa lähetetään tekstiviesti ääntenlaskijoille. Mikäli vaaleissa tarvitaan äänestää, ennen äänestystä sovitaan tarkempi äänestysmenettely.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Piipari ja sihteeriksi Petri Päivärinta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Patrik Westman ja Jukka Mikkola ja ääntenlaskijoiksi samat henkilöt.

4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo.
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan. Kokouksessa oli edustettuina 16 äänioikeutettua jäsentä (16 henkilöä) ja heillä yhteensä 30 ääntä. Muita osallistujia läsnä ja puheoikeudella oli 5 henkilöä.

Todettiin ja hyväksyttiin äänestys- ja osallistujaluettelo.

5. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetetty 12.5.2021 sähköpostilla Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja äänioikeutetuille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina niille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa, muttei sähköpostiosoitetta.
Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen esityslista.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin pienin korjauksin.

7. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä.
Petri Päivärinta esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2020.
Hyväksyttiin toimintakertomus.

8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
Reijo Piipari esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan lausunnon.
Tilinpäätös vahvistettiin.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.
Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toiminnanjohtajalle vuodelle 2020.

10. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.
Hyväksyttiin, että edellisen vuoden tilikauden voitto 13 845,77 € yhdistetään toimintapääomaan.

11. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja.
Vuoden 2020 tilintarkastajana toimi Kymen Tilintarkastus Oy, vastuuhenkilönä Matti Koskelainen. Koskelainen on ilmoittanut edustamansa yhtiön puolesta, että Kymen Tilintarkastus Oy on käytettävissä uudelleen valintaan.
Hyväksyttiin Kymen Tilintarkastus Oy tilintarkastajaksi ja vastuuhenkilöksi Matti Koskelainen.

12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista.
Palkkiot ovat maksettu valtion komiteapalkkioiden mukaan ja matkakulut valtion matkustussäännön mukaan. Hallituksen jäsenten edustaessa muissa kokouksissa kalatalousaluetta, maksetaan kulukorvaus samoin perustein.
Päätettiin maksaa palkkiot ja kulukorvaukset edelleen Valtion suositusten mukaan.

13. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle.
Erovuorossa hallituksesta vuonna 2021 ovat Mikko Malin, Antero Halonen ja Jukka Hakala.
Todettiin, että läsnä erovuoroisista oli Mikko Malin ja Antero Halonen. Molemmat ilmoittivat olevansa käytettävissä tarvittaessa. Kokouksessa esitettiin hallitukseen Kari Lossi, Suomen Kalastusopaskilta ry:n edustajana, Mikko Malin, Metsähallituksen edustajana ja Tuulikki Aksels, Svartbäckin kalastuskunnan edustajana. Henkilöt saivat kannatusta ja heidät hyväksyttiin kalatalousalueen hallitukseen.

14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Päivärinta esitteli toimintasuunnitelman vuosille 2021 – 2022.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
Päivärinta esitteli talousarvion vuodelle 2021.
Hyväksyttiin talousarvio.

16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille
Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen on kesken, joten Päivärinta esitti aiemman vuoden mukaisen omistajakorvaustaulukon. Poikkeuksena vuoteen 2020 on, että valtion yleinen vesialue saa rasituskerroinarvon 0, johtuen lainsäädännön muutoksesta.
Päätettiin jakaa vuoden 2020 omistajakorvaukset samalla tavalla, kuin aiempana vuonna lukuun ottamatta yllä mainittua muutosta.

17. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Esitettiin Reijo Piiparia puheenjohtajaksi ja Juha Metsärantaa varapuheenjohtajaksi.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Reijo Piipari ja varapuheenjohtajana jatkaa Juha Metsäranta.

18. Muut asiat
Keskusteltiin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. Päivärinta totesi sen edelleen olevan kesken. Alueen Kymijokea koskeva osio on valmiimpi. ELY:n edustaja ja SVK:n edustaja ilmoittivat, että toivoisivat nähtäväksi pian keskeneräisen version.
Keskusteltiin hylkeistä ja merimetsoista ja niiden kannankasvusta ja ongelman sisällyttämisestä käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.
ELY:n edustaja Vanninen mainitsi Muhjärven ja Kymijoen kalastusrajoituksista tulevana kautena sekä Korkeakosken kalatien toimivuuden parantamistyöstä.

19. Kokous päätetään
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.27

Kotkassa 27.5.2021

Reijo Piipari Petri Päivärinta
puheenjohtaja sihteeri

Patrik Westman Jukka Mikkola
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Vaikuta käyttö- ja hoitosuunnitelmaan

Kalavarojen käytön ja hoidon suunnittelu on keskeinen osa kalatalousalueen toimintaa. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan pääsee vaikuttamaan ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaan. Suunnitelman pohjana toimii Luonnonvarakeskuksen laatima runko ja Porvoo-Sipoon kalatalousalueelle laadittu luonnos.

Kalastuslaissa 379/2015 määrätään käyttö- ja hoitosuunnitelman sisällöstä seuraavasta:

Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä:

1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta;

2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi;

3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi;

4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;

5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi;

6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi;

7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys;

8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen soveltuvien pyydysten määritys;

9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytettävistä seikoista voidaan säätää tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Omistajakorvaukset 2019 jaettiin

 

Vuoden 2019 omistajakorvaukset on maksettu osakaskunnille ja yksityisille vedenomistajille marraskuussa. Jako oli samanlainen kuin huhtikuussa maksetuissa vuoden 2018 omistajakorvauksissa. Kolme tuhatta euroa pienemmän kokonaissumman vuoksi omistajakorvaukset olivat pienemmän kuin vuoden 2018 omistajakorvausten jaossa. Alle 50 euron summat jäävät kalastuslain nojalla kalatalousalueelle kalavarojen hoitoon käytettäväksi. Tämän vuoksi omistajakorvauksia jaettiin vain yli 94 hehtaarin vesialueille. Omistajakorvauksia ei myöskään makseta niille vesialueen omistajille, jotka eivät ole ilmoittaneet yhteystietojaan ja tilinumeroaan kalatalousalueelle.

Vuosikokous pidettiin 28. syyskuuta

Kymen kalatalousalueen yleinen kokous pidettiin 28. syyskuuta vallitsevan tilanteen vuoksi säädetyn poikkeuslain vuoksi. Paikalla oli 23 äänioikeutettua jäsentä sekä kalatalousviranomaisen ja toiminnanjohtajat edustajat. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös, tilintarkastus- ja toimintakertomukset sekä toimintasuunnitelma 2020 – 2021 ja talousarvio voidelle 2020. Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä ja kolme valittiin uudelle kaudelle. Lisäksi keskusteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelmasta ja hyväksyttiin omistajakorvausten jakoperusteet vuoden 2019 omistajakorvauksille. Omistajakorvaukset jaetaan samalla tavalla kuin vuoden 2018 omistajakorvaukset.