Yleinen
Talvikalastajan ABC – merkitse pyydyksesi oikein / Vinterfiskarens ABC – märk dina redskap rätt

Talvikalastajan ABC – merkitse pyydyksesi oikein / Vinterfiskarens ABC – märk dina redskap rätt


Kalatalouden Keskusliiton tiedote 13.1.2023

Talvikalastus on vauhdissa koko maassa. Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa voimassa olevista kalanpyydysten merkintätavoista ja tarvittavista kalastusluvista.

Näin merkitset jäältä kalastettaessa pyydyksesi oikein:

1) Halkaisijaltaan Yli 40 cm avannot on merkattava vähintään 1,2 m korkealla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. Jos jään alle esimerkiksi lasketaan katiska, merta tai vaikkapa pystyrysä, asia hoidetaan yhden avannon kautta. Jos avanto on yli 40 cm, merkintään käytetään yhtä edellä mainittua vähintään 1,2 metristä salkoa heijastimineen.

2) Salkoon on laitettava kaikkiin sivusuuntiin näkyvä 2 cm korkea heijastin.

3) Merkkisalko jokaiseen avantoon. Jos pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodostama kokonaisuus on pituudeltaan yli 10 metriä, on merkkisalkoa käytettävä pyydyksen molemmissa päissä. Näin on esimerkiksi verkkojen suhteen toimittava. Tavallista on, että talviverkkoja lasketaan jään alle kokemisavannosta säteittäin useampaan suuntaan. Verkot ovat poikkeuksetta yli 10 metriä pitkiä, joten edellä mainittuja vähintään 1,2 metrisiä salkoja tulee käyttää kokemisavannon lisäksi jokaisen erisuuntaan olevan ”säteen” päässä.

4) Merkintä viimeistellään yhteystiedoilla. Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää merkkisalon yhteyteen.

Talvipyydysten oikeaoppinen merkintä on turvallisuusasia. Heijastimella varustettu tarpeeksi korkea merkkisalko näkyy kauas ja varoittaa jäillä liikkujia avannosta. Muista tarkistaa myös jäätilanne. Jäillä jalan liikkuessa tulee aina varmistaa, että alla on vähintään viisi senttimetriä teräsjäätä. Moottorikelkalla pyydyksille ajettaessa teräsjäätä on oltava koko reitillä vähintään 15 senttimetriä. Jään kantavuudesta lisää viisaastivesilla.fi -palvelussa

Tarkemmat ohjeet kalastusasetuksen vaatimista pyydysmerkinnöistä löydät Kalatalouden Keskusliiton julkaisemasta esitteestä Merkitse pyydyksesi oikein

Kalastonhoitomaksu ja luvat kuntoon

Pyydyskalastus vaatii aina vesialueen omistajan luvan ja 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksun. Maksun voi suorittaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, Eräluvat-sovelluksella, palvelunumeron 020 69 2424 kautta, Metsähallituksen luontokeskuksissa tai R-Kioskeissa. Kalastonhoitomaksu maksaa vuodeksi 47 euroa, seitsemäksi vuorokaudeksi 16 euroa ja vuorokaudeksi 6 euroa. R-Kioskilla maksuun lisätään kolmen euron toimitusmaksu.

Lisätietoja kalanpyydysten oikeasta merkitsemisestä:

Tiedottaja Tapio Gustafsson
Kalatalouden Keskusliitto
puh. 044 493 1457

 

x – x – x – x – x – x – x

 

Vinterfiskesäsongen har kommit i gång i hela landet. Centralförbundet för Fiskerihushållning vill påminna om hur vinterfiskeredskapen ska märkas och vilka fisketillstånd som behövs.

Så här märker du ut dina redskap rätt då du fiskar från isen:

1) Vakar med en diameter över 40 cm ska märkas ut med en stång som sträcker sig minst 1,2, meter ovanför isen. Stången får inte vara vit. Om man till exempel lägger ut en katsa, mjärde eller vertikalryssja sköts fisket genom en vak. Om vaken är över 40 cm i diameter ska den märkas ut på ovannämnda sätt med en minst 1,2 meter hög reflexförsedd stång.

2) Stången förses med en 2 cm hög reflex som är synlig från alla håll.

3) En stång vid varje vak. Om redskapet, eller flera redskaps sammankopplade längd, är över 10 meter ska en stång användas i båda ändarna. Så här ska man till exempel göra om man fiskar med nät. Då man fiskar med vinternät är det vanligt att man lägger ut nät åt flera håll från vaken där man vittjar. Eftersom nätlängderna alltid är över 10 meter långa ska ovan nämnda stångar sättas ut både vid vaken och i ändan av alla de i olika riktningar utsatta näten.

4) Märkningen fullbordas med kontaktuppgifter. Fiskarens namn och kontaktuppgifter samt det märke som anger fiskerätten ska fästas vid stången.

Kom ihåg att märkningen av redskap är en säkerhetsfråga! En tillräckligt hög reflexstång syns på långt håll och varnar den som rör sig på isen att det finns en vak. Kom också ihåg att kolla isläget. Då man rör sig på isen ska det finnas minst fem centimeter kärnis. Om man åker motorkälke till sina fiskeredskap, måste det finnas minst 15 centimeter kärnis.

Närmare information om redskapsmärkning enligt förordningen om fiske finns i Centralförbundet för Fiskerihushållnings broschyr Märk dina redskap rätt

Fiskevårdsavgiften och tillstånden i skick

Fiske med stående redskap kräver alltid tillstånd av vattenägaren och 18–64-åringar ska ha betalt fiskevårdsavgift. Fiskevårdsavgiften kan betalas i Eräluvat.fi -nätbutiken, med Eräluvat -appen, via Forststyrelsens tjänstenummer 020 69 2424, i Forststyrelsens naturum eller i R-Kioskerna. Fiskevårdsavgiften för år ett år är 47 € per kalenderår, 16 € för sju dygn och 6 euro för ett dygn. Vid R-Kioskerna tillkommer en serviceavgift.

Tilläggsuppgifter om hur fiskeredskap ska märkas ut korrekt:

Fiskeribiolog Malin Lönnroth
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel. 040 5960808