Kalatalousalueen yleiskokous 30.5.2022, pöytäkirja

Aika: 30.5.2022 klo 18.00
Paikka: Original Sokos Hotel Seurahuone, Kotka, kokoustila Albatrossi

1. Kokouksen avaaminen
Kymen kalatalousalueen puheenjohtaja Reijo Piipari avasi kokouksen kello 18.14.

2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä sekä toimintatavasta teknisen häiriön sattuessa
Todettiin, että yksi osallistuja on etänä, muuten kaikki ovat paikan päällä. Näin ollen voidaan menetellä perinteisellä tavalla, mikäli äänestys tulee kysymykseen.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Piipari ja sihteeriksi Heli Rajamäki.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Joni Lyijynen ja Kari Manninen.

4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osanottajaluettelo
Petri Päivärinta luetteli läsnä olevien henkilöiden nimet ja äänimäärät, tai jos oli paikalla ilman valtakirjaa. Luettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).
Hyväksyttiin äänestysluettelo ja osanottajaluettelo.

5. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin esityslista.

7. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä
Petri Päivärinta esitteli vuosikertomuksen 2021.
Hyväksyttiin vuosikertomus.

8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
Puheenjohtaja Reijo Piipari esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan lausunnon.
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2021.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle
Hallitukselle ja toiminnanjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

10. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä
Hallituksen ehdotus: Varat siirretään voitto/tappio -tilille.
Ehdotus hyväksyttiin.

11. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja
Nykyinen tilintarkastaja on Kymen Tilintarkastus Oy ja vastuuhenkilönä Matti Koskelainen.
Päätettiin valita nykyinen tilintarkastaja jatkamaan tehtävässään.

12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista
Esitettiin, että kokouspalkkiot maksetaan Valtiovarainministeriön kokouspalkkiosuosituksen mukaisesti ja kulukorvaukset valtion matkustussäännön mukaan.
Päätettiin jatkaa näin edelleen.

13. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle
Pysyvästi estyneitä ei ole.
Erovuorossa ovat Johan Bardy, Reijo Piipari ja Kari Manninen.
Ehdotettiin uudestaan valittavaksi Kari Manninen, Reijo Piipari ja Johan Bardy. Päätettiin valita heidät uudestaan.
Valittiin Reijo Piipari jatkamaan puheenjohtajana ja Juha Metsäranta varapuheenjohtajana.

14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma.

15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
Puheenjohtaja esitteli talousarvion.
Vahvistettiin talousarvio.

16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille
Päivärinta esitteli Kalpa-karttaluonnoksen, jonka perusteella omistajakorvaukset jaettaisiin.
Jakoperusteena omistajakorvauksille ja karttaluonnokselle on vesialueelle kohdistuva viehekalastusrasitus. Korvaukset eivät siis perustu osakaskuntien vesialueiden kokoon. Osakaskunnalla saattaa olla osia useammankin eri rasituskertoimen alueelta ja laskelmassa huomioidaan eriarvoiset alueet. Karttaa voi muuttaa tarpeen mukaan vuosittain.
Muutosehdotukset pyydettiin esitettäväksi pikaisesti Petri Päivärinnalle, sillä kartta tulee käyttö- ja hoitosuunnitelman osaksi ja suunnitelma on pian lähdössä lausunnolle.

17. Esitellään käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos
Mikko Malin esitteli käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnoksen.
VARELYn Joonas Ikävalko kommentoi, että luonnos vaikuttaa hyvältä ja kattavalta.
Keskusteltiin osakaskuntien määrästä ja niiden yhdistämisestä. Päivärinta kertoi, että asiasta on ollut pohdintaa ja yhdistämistoimintaa varten on mahdollisesti saatavilla hankerahoitusta.
Osakaskuntien yhdistäminen on resursseja ja rahaa vaativa tehtävä, mutta sitä kuitenkin kannattaisi tehdä, sillä yhdistäminen olisi osakaskunnille positiivinen asia ja se helpottaisi myös hoitokuntien toimintaa.
Keskusteltiin kalastuksenvalvonnasta: miten saadaan tarkoituksellinen luvaton kalastaminen kuriin etenkin ulkomaalaisten osalta. Malin ehdotti, että merivartiostoa pyydettäisi mukaan, tosin aiempien kokemusten perusteella apua ei välttämättä saada, vaikka sitä pyydettäisiin. Kalastuksenvalvontakoordinaattori Juha Metsäranta ottaa asian mietittäväksi.

18. Muut asiat
Ei muita asioita.

19. Kokous päätetään
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.43.

Vakuudeksi

Reijo Piipari, puheenjohtaja
Heli Rajamäki, sihteeri
Joni Lyijynen, pöytäkirjantarkastaja
Kari Manninen, pöytäkirjantarkastaja