Vaikuta käyttö- ja hoitosuunnitelmaan

Kalavarojen käytön ja hoidon suunnittelu on keskeinen osa kalatalousalueen toimintaa. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan pääsee vaikuttamaan ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaan. Suunnitelman pohjana toimii Luonnonvarakeskuksen laatima runko ja Porvoo-Sipoon kalatalousalueelle laadittu luonnos.

Kalastuslaissa 379/2015 määrätään käyttö- ja hoitosuunnitelman sisällöstä seuraavasta:

Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä:

1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta;

2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi;

3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi;

4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;

5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi;

6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi;

7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys;

8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen soveltuvien pyydysten määritys;

9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytettävistä seikoista voidaan säätää tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Omistajakorvaukset 2019 jaettiin

 

Vuoden 2019 omistajakorvaukset on maksettu osakaskunnille ja yksityisille vedenomistajille marraskuussa. Jako oli samanlainen kuin huhtikuussa maksetuissa vuoden 2018 omistajakorvauksissa. Kolme tuhatta euroa pienemmän kokonaissumman vuoksi omistajakorvaukset olivat pienemmän kuin vuoden 2018 omistajakorvausten jaossa. Alle 50 euron summat jäävät kalastuslain nojalla kalatalousalueelle kalavarojen hoitoon käytettäväksi. Tämän vuoksi omistajakorvauksia jaettiin vain yli 94 hehtaarin vesialueille. Omistajakorvauksia ei myöskään makseta niille vesialueen omistajille, jotka eivät ole ilmoittaneet yhteystietojaan ja tilinumeroaan kalatalousalueelle.

Vuosikokous pidettiin 28. syyskuuta

Kymen kalatalousalueen yleinen kokous pidettiin 28. syyskuuta vallitsevan tilanteen vuoksi säädetyn poikkeuslain vuoksi. Paikalla oli 23 äänioikeutettua jäsentä sekä kalatalousviranomaisen ja toiminnanjohtajat edustajat. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös, tilintarkastus- ja toimintakertomukset sekä toimintasuunnitelma 2020 – 2021 ja talousarvio voidelle 2020. Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä ja kolme valittiin uudelle kaudelle. Lisäksi keskusteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelmasta ja hyväksyttiin omistajakorvausten jakoperusteet vuoden 2019 omistajakorvauksille. Omistajakorvaukset jaetaan samalla tavalla kuin vuoden 2018 omistajakorvaukset.