Vuosikertomus 2021

TOIMINNAN PERUSTA
Kymen kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, joka sijaitsee Pyhtään ja Kotkan saaristossa sekä Kymijoen vesistöalueella Kouvolassa Voikkaan padolle asti. Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää kalataloutta alueellaan ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Perustamiskokous pidettiin 7.2.2019. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määritteli rajat Kymen kalatalousalueelle. Kalatalousalueen pinta-ala on n. 48 468 hehtaaria ja kotipaikkakunta on Kotka.
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset kalatalousalan organisaatiot. Jäsenyys on automaattinen ja sitä ei voi valita tai poistaa. Jäsenyys on maksuton.
Kalatalousalueella on noin 660 vesialueenomistajaa, periaatteen mukaisesti yhteisomistuksessa ja yhteinen kiinteistö lasketaan yhdeksi omistusyksiköksi. Näistä 71 omistaa 50 hehtaaria tai enemmän ja heillä on yhdessä 90 ääntä kalatalousalueen yleiskokouksissa.

HALLINTO

Yleiskokous ja Hallitus
Kymen kalatalousalueen yleiskokous pidettiin koronapandemian vuoksi etänä 27. toukokuuta 2021. Kokouksessa oli edustettuna 16 äänioikeutettuja jäsentä, 16 henkilöä ja heillä yhteensä 28 ääntä. Läsnä oli myös 4 henkilöä läsnäolo- ja puheoikeudella. Kokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Piipari. Kokouksessa päätettiin sääntömääräisistä asioista.
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä. Toimikausi on kolme vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden eroamisvuorot on arvottu. Yleiskokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Erovuorossa kokouksessa olivat Mikko Malin, Antero Halonen ja Jukka Hakala. Malin valittiin uudelleen. Erovuoroisten tilalle valittiin Kari Lossi ja Tuulikki Aksels.
Kevään kokouksessa valittiin Reijo Piipari puheenjohtajaksi ja Juha Metsäranta varapuheenjohtajaksi.
Kymen kalatalousalueen hallitus kokoontui kuusi kertaa vuoden 2021 aikana. Tämän lisäksi hallitus on päättänyt yksittäisistä asioista sähköpostikokouksissa.
Kalatalousalue maksoi kokouspalkkiot hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen kokouksiin osallistuville hallituksen jäsenille valtion komiteapalkkioiden mukaan ja matkakulut valtion matkustussäännön mukaan.

Kymen kalatalousalueen hallitus 2021

Aksels Tuulikki, jäsen 27.5. alkaen, osallistunut kokouksiin 1 krt, erovuorossa v. 2024
Bardy Johan, jäsen, osallistunut kokouksiin 4 krt, erovuorossa v. 2022
Hakala Jukka, jäsen 27.5. asti, osallistunut kokouksiin 3 krt, erovuorossa v. 2021
Halonen Antero, jäsen 27.5. asti, osallistunut kokouksiin 5 krt, erovuorossa v. 2021
Lossi Kari, jäsen 27.5. alkaen, osallistunut kokouksiin 1 krt, erovuorossa v. 2024
Lyijynen Joni, jäsen, osallistunut kokouksiin 6 krt, erovuorossa v. 2023
Malin Mikko, jäsen, osallistunut kokouksiin 6 krt, erovuorossa v. 2024
Manninen Kari, jäsen, osallistunut kokouksiin 5 krt, erovuorossa v. 2022
Metsäranta Juha, varapuheenjohtaja 27.5. alkaen, osallistunut kokouksiin 6 krt, erovuorossa v. 2023
Piipari Reijo, puheenjohtaja 27.5. alkaen, osallistunut kokouksiin 6 krt, erovuorossa v. 2022
Sepponen Kirsti, jäsen, osallistunut kokouksiin 5 krt, erovuorossa v. 2023
Tuomala Pekka, jäsen, osallistunut kokouksiin 5 krt, erovuorossa v. 2023

TOIMIHENKILÖT JA TILINTARKASTUS

Kymen kalatalousalueella on 8.10.2019 lähtien toimeksiantosopimus toiminnanjohtajantehtävästä Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry:n kanssa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiminnanjohtajalla on kalatalousalueen nimenkirjoitusoikeus ja vastaa myös rahastonhoitajan tehtävistä. Kirjanpidosta vastaa Tilitoimisto Kymen Tili-Tupa Oy.
Kalatalousalueen tilintarkastajana toimii Kymen Tilintarkastus Oy, vastuuhenkilönä Matti Koskelainen.
Kalatalousalueen kalastuksenvalvojina ovat toimineet Mikko Malin, Teemu Tast, Pasi Kauppinen ja Reijo Piipari. Valvontakoordinaattoria ei ollut nimettynä. Aimo Koivulan ja Mikko Salosen kanssa on kalastuksenvalvonnasta toimeksiantosopimus.

ILMOITUSELIMET

Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu on kalatalousalueen kotisivut.

ARKISTOINTI

Kalastusalueet ovat siirtäneet säilytettävät asiakirjat osittain kalatalousalueelle. Asiakirjoja ei ole vielä varsinaisesti arkistoitu. Kalatalousalueen hallitus ja toiminnanjohtaja etsivät ratkaisuja arkistointiin.

TIETOSUOJA-ASETUS

Toiminnassaan kalatalousalue käsittää erilaisia henkilötietoja. Koska kalatalousalue on julkishallinnon elin, on nimitettävä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä tietosuojavastaava. Kalatalousalueen hallitus on päättänyt ostaa tietosuojavastaavapalvelun Kalatalouden keskusliitto r.y:ltä.

TALOUS

Toimintakauden tulos

Kalatalousalueen toisen toimintavuoden ylijäämä on 1 554,29 €.
Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappiotilille. Oma pääoma 31.12.2021 oli 33 913,27 €.
VARELY on 29.4.2020 myöntänyt kalatalousalueelle edistämismäärärahaa käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan (17 360 €). Hankkeen toteutusaika oli 28.2.2020 – 31.12.2021. Hankkeen toteutukselle on haettu lisäaikaa.
VARELY on 20.4.2021 myöntänyt kalatalousalueelle edistämismäärärahaa kalastuksenvalvontaan (12 000 €). Hankkeen toteutusaika on 27.01.2021 – 31.12.2022.
VARELY on 20.4.2021 myöntänyt kalatalousalueelle edistämismäärärahaa kalastuksen lupa-asioista ja säädöksistä tiedottamiseen (1 500 €). Hankkeen toteutusaika on 27.01.2021 – 31.12.2022.
VARELY on 20.4.2021 myöntänyt kalatalousalueelle edistämismäärärahaa kalankäsittelyesityksiin (3 000 €). Hankkeen toteutusaika on 28.1.2021 – 31.12.2022.
VARELY on 20.4.2021 myöntänyt kalatalousalueelle edistämismäärärahaa Kymijoki-seminaarin järjestämiseen (2400 €). Hankkeen toteutusaika oli 28.1.2021 – 31.12.2021. Seminaaria ei voitu toteuttaa koronapandemian vuoksi. Hankkeen toteutukselle on haettu lisäaikaa.
Avustukset maksetaan jälkikäteen, hankkeiden toteutuksesta syntyneiden päätösehtojen mukaisten kustannusten perusteella. Maksatushakemukset on jätettävä KEHA-keskukselle viimeistään 31.3.2022.

VARELY on 24.5.2021 myöntänyt kalatalousalueelle ennakkona toiminta-avustusta vuodelle 2021 (11 319 €).

Omistajakorvaukset

Vuonna 2021 VARELY maksoi vuoden 2020 omistuskorvaukset (32 442 €) kalatalousalueen tilille. Kalpa (kalastusalueiden sähköistä palvelua) käytettiin ensimmäisen kerran omistajakorvauksien jakamiseen. Korvaukset maksettiin syyskuussa 2021.
Omistajakorvauksien maksamiseksi, tulee omistajan kalastuslain mukaisesti ilmoittaa seuraavat tiedot ja niissä tapahtuvat muutokset kalatalousalueelle: 1) jos kyseessä on osakaskunta, sen virallinen nimi tai jos kyseessä on yksityinen vesialue, sen omistajan nimi, 2) osoite, 3) kiinteistörekisteriote ja 4) tilinumero. Kalatalousalue voi myös kysyä muita selvityksiä yhteisomistuksessa olevista yksityisistä vesialueista.
Nykyisen lainsäädännön mukaisesti omistajakorvaukset vanhentuvat kolmen vuoden jälkeen, mikäli vesialueen omistaja ei tässä ajassa ole sopinut niistä tai pyytänyt niitä maksuun. Tämä koskee korvauksia, jotka ylittävät 50 €/omistajanyksikkö, pienemmät summat kuuluvat lain mukaisesti kalatalousalueelle. Vanhentuneet varat kalatalousalue saa käyttää kalaveden kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen, ohjaukseen ja kehittämiseen sekä kalastuksenvalvontaan kuluviin kustannuksiin.

VARSINAINEN TOIMINTA

Kalastuksenvalvonta

Kymen kalatalousalue maksoi vuonna 2021 kalastuksenvalvonnasta yhteensä 6 881,40 euroa.
Kalatalousalue hankki vuoden lopussa kolme lisenssiä Pirkanmaan kalatalouskeskuksen digitaliselle raportointiohjelmalle. Valvojille hankitaan tabletit ja tarvittavat Internetliittymät 2022 aikana.
Kalatalousalueen valvojat ovat kirjanneet valvontaa 126 tuntia vuoden 2021 aikana.

Valvonnan raportti
Vapoja 111 kpl, joista ok 110 kpl.
Verkkoja 94 kpl ja katiskoja 2 kpl, joista ok 47 kpl.
Toimenpiteet:
– talteenotot 3 kpl
– ilmoitus poliisille 0 kpl
– huomautus 21 kpl
– näyttömääräys 0 kpl
– toimenpiteestä luopuminen 0 kpl

Edunvalvonta

Lausunnot ja mielipiteet ovat kirjoittanut toiminnanjohtaja keskusteltuaan asioista hallituksen kanssa.
Kymen kalatalousalue on vuonna 2021 antanut lausuntonsa/mielipiteensä esimerkiksi seuraavasta asiasta ELY-keskukselle:
– Akkumateriaalin tuotanto, Finnish Battery Chemicals Oy

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on laadittu Etelä-Suomen merikalastajain Liitossa. Työ oli vuoden vaihtuessa vielä kesken. Suunnitelman kääntäminen ruotsiksi tehdään suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Suunnitelma on maksanut kalatalousalueelle tähän mennessä (12 600 €).

Yhteistyö, tiedotus ja koulutus

Kalatalousalueella on käytössään omat kotisivut. Osoite on https://kymenkalatalousalue.fi/. Sivustoja päivitetään ja sisältöä luodaan mahdollisuuksien mukaan.
Kalatalousalueen hallitus on päättänyt, että Kymen kalatalousaluetta edustaa kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarvitaan virallinen edustaja, ensisijaisesti puheenjohtaja, toissijaisesti varapuheenjohtaja ja kolmantena vaihtoehtona toiminnanjohtaja, mikäli ei erikseen toisin ole päätetty. Hallitus on myös päättänyt, että kalatalousalueen tiedotusvastaavia ovat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, jollei toisin erikseen päätetä.
Kalatalousalueen hallitus on päättänyt osallistumisperiaatteista kalatalousaluetta koskeviin kokouksiin ja seminaareihin. Pyrkimys on, että ainakin yksi hallituksen jäsen osallistuu ja hallitus päättää kuka/ketkä osallistuvat. Tämän lisäksi voi toiminnanjohtaja osallistua, yleensä kahden kalatalousalueen edustajana.
Kymen kalatalousalue on vuonna 2021 ollut edustettuna seuraavissa tilaisuuksissa, joita ei ole aiemmin mainittu kertomuksessa:
– Kalatalouden Keskusliiton Rannikon kalatalousaluepäivät ja kalatalousalueiden toiminnanjohtajakoulutus. Molemmat lokakuussa ja etänä.
– Kuhaseminaari, etänä

Tuleva toimintakausi

Kalatalousalueen tärkein tehtävä vuonna 2022, mikäli käyttö- ja hoitosuunnitelma saa lain voiman, on tiedottaa suunnitelmasta ja VARELYltä hakea voimaan suunnitelmassa olevat kalastussäädökset. Muut tärkeät tehtävät ovat kalastuksenvalvonnan kehittäminen, edunvalvonta, omistajakorvauksien jakaminen ja kotisivujen päivittäminen. Tärkeää on myös osallistuminen koulutustilaisuuksiin ja VARELYn eri yhteistyöryhmäkokouksiin.

Kalatalousalueen paikalliset kalastusmääräykset

Alueella on voimassa useita määräyksiä, jotka vaikuttavat kalastukseen, omistajien omien määräyksien lisäksi. Tiedot saa Kalastusrajoitus.fi web-sivulta ja myöhemmin myös kalatalousalueen kotisivuilta.

KALATALOUSALUEEN YHTEYSTIEDOT

Toiminnanjohtaja: Petri Päivärinta, puh: 0500 253261, s-posti: petri.paivarinta(at)merikala.fi
Puheenjohtaja: Reijo Piipari, puh: 0408651099, s-posti: reijo.piipari(at)kymp.net
Kotisivut: https://kymenkalatalousalue.fi/

Kymen kalatalousalue
21.4.2022 Hallitus