Kokouskutsu kalatalousalueen yleiskokoukseen 30.5.2022

KYMEN KALATALOUSALUE

16.5.2022

KUULUTUS

Kymen kalatalousalueen jäsenet kutsutaan yleiskokoukseen 30.5.2021, klo 18.00.

Kokous pidetään Kotkassa, Keskuskatu 21, Original Sokos Hotel Seurahuone, Kotka, kokoustila Albatrossi. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteyden kautta. Etäosallistumisesta ennakkoilmoittautuminen on pakollinen, ilmoitus osallistumisesta toiminnanjohtajalle petri.paivarinta@merikala.fi viimeistään 30.5.2022 klo 10:00 mennessä. Lisätietoja kuulutuksen lopussa. Muuten ilmoittautuminen on vapaaehtoinen, mutta suotava. Myös valtakirjoja voi sähköisesti toimittaa etukäteen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä sekä toimintatavasta teknisen häiriön sattuessa

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo

5. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Hyväksytään kokouksen esityslista

7. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä.

8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.

10. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.

11. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja

12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista

13. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle

14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio

16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille

17. Esitellään käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos

18. Muut asiat

19. Kokous päätetään

KYMEN KALATALOUSALUE

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:

1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;

2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat;

3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria

4) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.

Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yhteen yhteiseen edustajaan.

Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee, on oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla on 3 ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla 2 ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla 1 ääni.

Kokouksessa edustaja voi valtakirjan nojalla, toimia enintään kolmen (3) jäsenen edustajana ja käyttää heidän äänivaltaansa. Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä yhdeksi äänivaltaiseksi jäseneksi.

Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla. Asiakirjat tarkastetaan ennen kokousta, alkaen klo. 17:30, mutta niitä voidaan mielellään myös lähettää kalatalousalueelle etukäteen sähköpostilla tai teksti-/Whatsapp – viestillä. Asiakirjat toimitetaan kalatalousalueelle viimeistään 27.5. sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Suljettu lippuäänestys ei ole mahdollista etäosallistujille. Henkilövaaleissa osallistujat käyttävät äänestämiseen puhelinta tai sähköpostia, mikäli ei kokous 2 § kohdassa ole sopinut nimenhuutoäänestyksestä tai kädennostoäänestyksestä myös henkilövaaleissa. Äänestämiseen edustajan täytyy käyttää puhelinta tai sähköpostitiliä, jonka yhteys äänioikeutettuun kokousedustajaan voidaan todeta.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävinä Kymen kalatalousalueen kotisivuilla alkaen 1.6.2022, jossa myös kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 1.7.-1.8.2022. Kokouksen asiakirjat voi myös pyynnöstä saada sähköpostilla ja poikkeustapauksessa kirjeenä.

Ilmoittautumiset, valtakirjat ja kysymykset toiminnanjohtaja Petri Päivärinnalle

s-postia: petri.paivarinta@merikala.fi puh: 0500-253261 arkisin klo 8-16.

Kymen kalatalousalueen hallitus